POUŽÍVANÉ ZKRATKY

anantonymum (výraz opačného významu)

dpdoporučený překlad

pvpárový výraz

sysynonymum (výraz stejného významu)

zv     zkrácený výraz

 

~zástupný symbol pro heslo

~+szástupný symbol pro heslo v množném čísle

~-szástupný symbol pro heslo v jednotném čísle

A abatement viz cost ability to pay schopnost platit ABS viz security accelerator akcelerátor account účet ● margin ~ zálohový účet, ~+s payable závazky vůči dodavatelům, ~+s receivable pohledávky za odběrateli accounting účetnictví● creative ~ kreativní účetnictví accrued viz coupon, interest acquisition akvizice advance půjčka advantage výhoda ● absolute ~ absolutní výhoda, relative ~ relativní výhoda adverse selection nepříznivý výběr agent zmocněnec ♦ an principal agreement dohoda, smlouva ● forward rate ~ dohoda o budoucí sazbě (FRA), North American Free Trade ~ Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) AGS viz Annual Growth Survey Alert Mechanism Report Zpráva o varovném mechanismu amount částka ● monetary ~ peněžní částka, principle ~ jistina AMR viz Alert Mechanism Report analysis analýza ● break-even ~ dp analýza zlomového bodu, cost-benefit ~ analýza nákladů a přínosů, input-output ~ analýza vstupů a výstupů
animal spirits emoce Annual Growth Survey Roční analýza růstu annuity anuita appreciation apreciace, zhodnocení, posílení ♦ an depreciation APT viz Arbitrage Pricing Theory arbitrage arbitráž ● new-issues ~ arbitráž s novými emisemi Arbitrage Pricing Theory teorie arbitrážního oceňování area oblast, prostor ● European Economic ~ Evropský hospodářský prostor (EEA), free trade ~ oblast volného obchodu, optimum currency ~ optimální měnová oblast asset aktivum, majetek, pohledávka ● underlying ~ podkladové aktivum ♦ an liability assistance pomoc ● Emergency Liquidity ~ pomoc nouzové likvidity (ELA), Macro-Financial ~ makrofinanční pomoc (MFA) average průměr ● weighted ~ vážený průměr
B back-stop jištění backward-looking viz expectations ♦ an forward-looking bail-in dp finanční svépomoc, rekapitalizace z vnitřních zdrojů ♦ pv bail-out bail-out dp finanční výpomoc, odpomožení od ztrát ♦ pv bail-in balance 1. saldo, zůstatek ● primary ~ primární saldo 2. rovnováha ♦ an imbalance 3. bilance ● ~ of payments platební bilance, trade ~ obchodní bilance balance sheet rozvaha ● consolidated ~ konsolikovaná rozvaha ballon viz mortgage band pásmo ● fluctuation ~ fluktuační pásmo bank banka ● central ~ centrální (emisní) banka, commercial ~ komerční (obchodní) banka, European ~ for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), European Investment ~ Evropská investiční banka (EIB), ~ for International Settlements Banka pro mezinárodní platby (BIS), International ~ for Reconstruction and Development Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), World ~ Světová banka (WB) banking bankovnictví ● shadow ~ stínové bankovnictví barrier překážka, bariéra ● trade ~ obchodní překážka barter výměnný obchod base báze ● monetary ~ peněžní báze basis báze basket koš ● consumption ~ spotřební koš, currency ~ měnový koš benchmark viz portfolio BEPG viz Broad Economic Policy Guidelines best effort nejlepší snaha, nejvyšší úsilí best practices osvědčené postupy, osvědčená praxe bias vychýlení Big Bang velký třesk bill směnka, poukázka ● ~ of exchange obchodní směnka, Treasury ~ poukázka ministerstva financí
BIS viz bank bitcoin bitcoin black list černá listina board rada, výbor ● currency ~ měnový výbor, Executive ~ Výkonná rada, Single Resolution ~ Jednotný krizový výbor, Jednotný výbor pro řešení bankovních krizí (SRB) bond obligace, dluhopis ● amortizing ~ amortizovaná obligace, bullet ~ dp jednosplátková obligace, callable ~ přivolatelná obligace, convertible ~ konvertibilní obligace, corporate ~ korporátní, podniková obligace, coupon-bearing ~ kupónová obligace, covered ~ krytá obligace, domestic ~ domácí obligace, eurobond euroobligace, foreign ~ zahraniční obligace, government ~ vládní obligace, inflation-indexed ~ dp protiinflační obligace, obligace indexovaná inflací, inflation-linked ~ dp protiinflační obligace, obligace vázaná na inflaci, junior ~ podřazená obligace, junk ~ podřadná obligace, municipal ~ komunální obligace, par ~ pari obligace, perpetual ~ věčná obligace, plain vanilla ~ jednoduchá obligace, prime ~ prvotřídní obligace, pure discount ~ diskontovaná obligace, secured ~ zajištěná obligace, senior ~ nadřazená obligace, straight ~ prostá obligace, Treasury ~ vládní obligace (obligace ministerstva financí), unsecured ~ nezajištěná obligace, variable-coupon ~ obligace s proměnlivým kupónem, zero-coupon ~ bezkupónová obligace bondholder držitel (vlastník) obligace bond stripping svlékání obligace bootstrapping extrahování, bootstrapping borrower vypůjčovatel, dlužník ♦ an lender break-even viz analysis, inflation bridge viz financing Broad Economic Policy Guidelines hlavní směry hospodářské politiky (BEPG) budget rozpočet ● balanced ~ vyrovnaný rozpočet budgeting rozpočetnictví, rozpočtování ● capital ~ rozpočtování kapitálu buyback zpětný odkup buyer kupující ♦ an seller
C CAC viz collective action clause CAP viz policy capital kapitál ● callable ~ přislíbený kapitál, paid-in ~ splacený kapitál, subscribed ~ upsaný kapitál Capital Asset Pricing Model model oceňování kapitálových aktiv CAPM viz Capital Asset Pricing Model CaR viz credit carry dp držebné CBSP viz programme CCI viz instrument CD viz certificate of deposit CDO viz obligation certainty equivalent jistotní ekvivalent certificate of depostit vkladový certifikát (CD) CFD viz contract CFSP viz policy changeover výměna oběživa checks and balances brzdy a protiváhy clearing clearing CLO viz obligation CML viz line CMO viz obligation CMU viz union coefficient koeficient cohesion soudržnost, koheze COLA viz cost-of-living allowance cold turkey šoková terapie collective action clause doložka o společném postupu conditionality kondicionalita (doprovodná podmínka) contagion nákaza contract kontrakt, smlouva ● ~ for difference rozdílová smlouva (CFD) control kontrola, restrikce ● capital ~ devizová restrikce convergence konvergence ● nominal ~ nominální konvergence, real ~ reálná konvergence, sustainable ~ udržitelná konvergence
conversion rate přepočítací koeficient convexity konvexnost corporate finance firemní (podnikové) finance correlation korelace cost náklad, náklady ● abatement ~ náklady na zmírnění, average ~ průměrné náklady, fixed ~ fixní náklady, marginal ~ mezní náklady, sunk ~ zapuštěné (utopené) náklady, total ~ celkové náklady, unit labour ~ jednotkové náklady práce (ULC), variable ~ variabilní náklady cost-of-living allowance příplatek za růst životních nákladů (COLA) council rada ● European ~ Evropská rada, General ~ Generální rada, Governing ~ Rada guvernérů, ~ of Europe Rada Evropy country země, stát ● accession ~ přístupová země, advanced ~ vyspělá země, candidate ~ kandidátská země, distress ~ ohrožená země, less-developed ~ méně vyspělá země (LDC) Country Specific Recommendations doporučení pro jednotlivé země (CSR) coupon kupón ● accrued ~ narostlý kupón covariance kovariance crawling peg posuvné zavěšení credit úvěr, kredit ● ~ at risk ohrožený úvěr credit crunch omezování úvěrů credit event kreditní událost credit line úvěrová linka creditor věřitel ♦ an debtor criterium kritérium ● Copenhagen ~ kodaňské kritérium, Maastricht convergence ~ maastrichtské konvergenční kritérium CSR viz country specific recommendations currency měna ● common ~ společná měna, granulated ~ granulovaná (drobenková) měna, parallel ~ paralelní měna, single ~ jednotná měna curve křivka ● indifference ~ indiferenční křivka, Laffer ~ Lafferova křivka, Phillips ~ Phillipsova křivka, yield ~ výnosová křivka
D date datum, den ● ex-dividend ~ datum bez dividendy, payment ~ datum výplaty, record ~ datum evidence, valuation ~ datum ohodnocení debt dluh ● junior ~ podřazený (juniorní) dluh, senior ~ nadřazený (seniorní) dluh debtor dlužník ♦ an creditor deepening prohlubování ♦ pv enlargement, widening default (platební) selhání, default ● loss given ~ ztrátovost ze selhání (LGD) deficit deficit, schodek ● excessive ~ nadměrný deficit, twin ~+s spřažené deficity ♦ an surplus deposit vklad ● time ~ termínovaný vklad depreciation 1. depreciace, znehodnocení, oslabení ♦ an appreciation 2. odepisování ● accelerated ~ urychlené odepisování derivative derivát derogation dočasná výjimka, derogace ♦ pv opt-out devaluation devalvace ● competitive ~ konkurenční devalvace ♦ an revaluation
differential diferenciál ● inflation ~ inflační diferenciál, interest rate ~ úrokový diferenciál discretion volnost rozhodování, diskrece Divergence Indicator indikátor divergence dividend dividenda ● cum-~ s dividendou, ex-~ bez dividendy dollar dolar downgrade snížení ratingu ♦ an upgrade dual circulation duální oběh dual display duální označování dummy viz variable duration durace, trvání obligace ● Macaulay ~ Macaulayova durace, modified ~ modifikovaná durace Dutch desease holandská nemoc
E easing uvolňování ● monetary ~ uvolňování měnové politiky, quantitative ~ kvantitativní uvolňování ♦ an tightening EBA viz European Banking Authority EBRD viz bank ECB viz European Central Bank ECJ viz European Court of Justice ECOFIN viz Economic and Financial Affairs Council econometrics ekonometrie Economic and Financial Affairs Council Rada pro hospodářské a finanční záležitosti Economic and Monetary Union hospodářská a měnová unie economics ekonomie ● welfare ~ ekonomie blahobytu economies úspory ● ~ of scale úspory z rozsahu, ~ of scope úspory ze sortimentu economy ekonomika ● planned ~ plánovaná ekonomika, shadow ~ stínová ekonomika, shortage ~ nedostatková ekonomika, transition ~ tranzitní (přechodová) ekonomika ECSC viz European Coal and Steel Community ECSP viz programme EDIS viz European Deposit Insurance Scheme EDP viz Excessive Deficit Procedure EEC viz European Economic Community EERP viz European Economic Recovery Plan effect efekt ● income ~ důchodový efekt, price ~ cenový efekt, spillover ~ dp externalita, tilt ~ dp spádový efekt EFSF viz European Financial Stability Facility EFSM viz European Financial Stabilisation Mechanism EFTA viz European Free Trade Association EIB viz bank EIOPA viz European Insurance and Occupational Pensions Authority EIP viz Excessive Imbalance Procedure ELA viz assistance eligible viz security EMCF viz European Monetary Cooperation Fund EMI viz European Monetary Institute EMS viz European Monetary System EMU viz Economic and Monetary Union enlargement prostorové rozšiřování ♦ pv deepening, widening equal treatment rovné zacházení equation rovnice ● difference ~ diferenční rovnice, differential ~ diferenciální rovnice, Fisher ~ Fisherova rovnice equilibrium rovnováha ● general ~ všeobecná rovnováha, Nash ~ Nashova rovnováha, partial ~ dílčí rovnováha, Walrasian ~ walrasovská rovnováha ERDF viz European Regional Development Fund ERDI viz index ERM viz Exchange Rate Mechanism ESA viz 1. European Supervisory Authorities, 2. European System of Accounts ESCB viz European System of Central Banks ESF viz European Social Fund ESFS viz European System of Financial Supervision ESM viz European Stability Mechanism ESMA viz European Securities and Market Authority ESRB viz European Systemic Risk Board estimate odhad ● unbiased ~ nevychýlený odhad Ethical Code etický kodex euro euro Euro Area eurozóna ♦ sy Eurozone Eurogroup Euroskupina euroisation euroizace
European Banking Authority Evropský orgán pro bankovnictví European Central Bank Evropská centrální banka European Coal and Steel Community Evropské společenství uhlí a oceli European Commission Evropská komise European Court of Justice Evropský soudní dvůr European Currency Unit evropská měnová jednotka European Deposit Insurance Scheme evropský systém pojištění vkladů European Economic Community Evropské hospodářské společenství European Economic Recovery Plan Evropský plán hospodářského zotavení European Financial Stabilisation Evropský mechanismus finanční stabilizace European Financial Stability Facility Evropský nástroj finanční stability European Free Trade Association Evropské sdružení volného obchodu European Insurance and Occupational Pensions Authority Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění European Monetary Cooperation Fund Evropský fond pro měnovou spolupráci European Monetary Institute Evropský měnový institut European Monetary System Evropský měnový systém European Parliament Evropský parlament European Regional Development Fund Evropský fond pro regionální rozvoj European Securities and Market Authority Evropský orgán pro cenné papíry a trhy European Semester evropský semestr European Social Fund Evropský sociální fond European Stability Mechanism Evropský stabilizační mechanismus (Evropský mechanismus stability) European Supervisory Authorities evropské orgány dohledu European Systemic Risk Board Evropská rada pro systémová rizika European System of Accounts evropský systém účtů European System of Central Banks Evropský systém centrálních bank European System of Financial Supervision Evropský systém finančního dohledu Euro Plus Pact Pakt euro plus Euro-sclerosis euroskleróza Eurosystem Eurosystém Excessive Deficit Procedure procedura při nadměrném schodku Excessive Imbalance Procedure procedura při nadměrné nerovnováze exchange rate měnový (směnný) kurz, kurz ● cross ~ křížový kurz, fixed ~ pevný (fixní) kurz, fixed but adjustable ~ pevný avšak přizpůsobitelný kurz, floating ~ plovoucí (pohyblivý) kurz, pegged ~ zavěšený kurz Exchange Rate Mechanism mechanismus směnných kurzů (ERM) expectations očekávání ● adaptive ~ adaptivní očekávání, backward-looking ~ zpěthledící očekávání, forward-looking ~ vpředhledící očekávání, rational ~ racionální očekávání
F fair viz price, value FDI přímé zahraniční investice (foreign direct investment) financial distress finanční tíseň financing financování ● bridge ~ přechodné (překlenovací) financování, monetary ~ měnové financování fire sale hromadný výprodej firm commitment pevná dohoda Fiscal Compact Fiskální úmluva (Fiskální kompakt) flight útěk ● capital ~ útěk kapitálu, ~ to quality útěk ke kvalitě float 1. zv floating exchange rate 2. hotovost na cestě, float flow tok, toková veličina ● cash ~ hotovostní tok, capital ~ kapitálový tok ♦ an stock forward-forward viz interest rate forward-looking viz expectations ♦ an backward-looking forward rate agreement dohoda o budoucí sazbě
free rider černý pasažér Free Trade Area oblast volného obchodu (FTA) FRA viz agreement FRN viz note frontloading předzásobení FTA viz area function funkce ● concave ~ konkávní funkce, convex ~ konvexní funkce, production ~ produkční funkce, utility ~ užitková funkce (funkce užitku) fund fond ● Cohesion ~ fond soudržnosti, kohezní fond, International Monetary ~ Mezinárodní měnový fond (IMF), rainy day ~ fond na horší časy, sinking ~ umořovací fond, Single Resolution ~ jednotný krizový fond, jednotný fond pro řešení bankovních krizí (SRF), Structural ~ strukturální fond

 

G gap mezera ● output ~ produkční mezera GATT viz General Agreement on Trade and Tariffs GDP viz product General Agreement on Trade and Tariffs Všeobecná dohoda o clech a obchodu gilt vládní obligace GNI viz Gross National Income Golden Age zlatý věk governance správa, řízení ● corporate ~ správa korporace, economic ~ ekonomické řízení Gross Domestic Product hrubý domácí produkt Gross National Income hrubý národní důchod growth růst ● economic ~ hospodářský růst, immizerizing ~, zbídačující růst, sustainable ~ udržitelný růst
H haircut oceňovací srážka, přístřih hedge zajištění ● natural ~ přirozené zajištění, partial ~ částečné zajištění, perfect ~ dokonalé zajištění hedging zajišťování HICP viz index hyperinflation hyperinflace hypothesis hypotéza ● efficient markets ~ hypotéza efektivních trhů, expectation ~ expektační hypotéza
I IBRD viz bank imbalance nerovnováha ● macroeconomic ~ makro-ekonomická nerovnováha ♦ an balance IMF viz fund Impossible Trinity neslučitelná trojice index index ● affordability ~ index nedostupnosti, chained ~ řetězový index, Echange Rate Deviation ~ index kurzové odchylky (ERDI), Fisher ~ Fisherův index, Harmonised ~ of Consumer Prices harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), Laspeyres ~ Laspeyresův index, Paasche ~ Paascheho index, price ~ cenový index, volume ~ objemový index industry odvětví ● service ~ odvětví služeb inflation inflace ● break-even ~ zlomová inflace, cost-push ~ nákladová (náklady tlačená) inflace, demand-pull ~ poptávková (poptávkou tažená) inflace, galloping ~ pádivá inflace, perceived ~ vnímaná inflace nflation targeting cílování inflace inflow příliv, přítok, příjem ● cash ~ příjem (přítok) hotovosti, capital ~ kapitálový příliv ♦ an outflow initial public offering první veřejná nabídka (IPO) insolvency nesolventnost ♦ an solvency
instrument nástroj ● Convergence and Competitiveness ~ nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost (CCI), financial ~ finanční nástroj integration integrace ● economic ~ hospodářská integrace, monetary ~ měnová integrace, negative ~ negativní integrace, positive ~ pozitivní integrace intergovernmentalism intergovernmentalismus, mezivládní spolupráce ♦ pv supranationalism interest úrok ● accrued ~ narostlý úrok interest rate úroková sazba (úroková míra) ● annual ~ roční úroková sazba, forward ~ forwardová sazba, forward-forward ~ forwardová sazba, nominal ~ nominální úroková sazba, over-night ~ úroková sazba do druhého dne, periodic ~ lhůtní úroková sazba, real ~ reálná úroková sazba invoice faktura IPO viz initial public offering
J J-curve křivka J JHA viz Justice and Home Affairs junior viz debt Justice and Home Affairs spravedlnost a vnitřní věci
K key klíč ● allocation ~ alokační klíč
L lag zpoždění ● action ~ akční zpoždění, adjustment ~ přizpůsobovací zpoždění law zákon ● Engel's ~ Engelův zákon, ~ of one price zákon jedné ceny, Okun's ~ Okunův zákon LDC viz country leasing leasing, pronájem ● finance ~ finanční leasing, operating ~ operativní leasing lender zapůjčovatel, věřitel ● ~ of last resort zapůjčovatel poslední instance ♦ an borrower lessee nájemce ♦ an lessor lessor pronajímatel ♦ an lessee LGD viz default liability 1. pasivum, závazek ♦ an asset 2. ručení ● limited ~ omezené ručení, unlimited ~ neomezené ručení
liberalization liberalizace line přímka ● capital market ~ přímka kapitálového trhu (CML), securities market ~ přímka trhu cenných papírů (SML) liquidity likvidita liquidity trap past na likviditu loan půjčka, úvěr ● back-to-back ~+s párové půjčky, non-performing ~ nesplácená půjčka
M macroeconomics makroekonomie macroprudential viz regulation maker tvůrce ● market ~ tvůrce trhu, price ~ cenový tvůrce ♦ an taker margin záloha ● initial ~ počáteční záloha, maintenance ~ udržovací záloha margin call výzva k doplnění zálohy market trh ● bear ~ medvědí trh, bull ~ býčí trh, common ~ společný trh, contestable ~ vybojovatelný trh, interbank money ~ mezibankovní peněžní trh, internal ~ vnitřní trh, money ~ peněžní trh, off-shore ~ dp externí trh, over-the-counter ~ mimoburzovní trh (OTC), primary ~ primární trh, secondary ~ sekundární trh, single ~ jednotný trh maturity splatnost MBS viz security MCA viz Monetary Compensatory Amounts mean průměr
merger fúze, (firemní) spojení microeconomics mikroekonomie microfoundations mikrozáklady microprudential viz regulation minimum reserve requirements povinné minimální rezervy mismatch nesoulad ● currency ~ měnový nesoulad, maturity ~ splatnostní nesoulad misselling nevhodné prodávání Monetary Compensatory Amounts peněžní vyrovnávací platby money peníze ● endogenous ~ endogenní peníze, fiat ~ peníze s nuceným oběhem moral hazard morální hazard mortgage hypotéka ● balloon ~ jednosplátková hypotéka, foreign currency ~ cizoměnová hypotéka, graduated-payment ~ dp gradovaná hypotéka, level-payment ~ dp stejnosplátková (anuitní) hypotéka, sub-prime ~ méněbonitní hypotéka MRO viz operations
N NAFTA viz agreement National Reform Programme národní program reforem (NRP) negotiable obchodovatelný North American Free Trade Agreement Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) note (střednědobá) obligace ● floating rate ~ obligace s proměnlivým kupónem (FRN), Treasury ~ vládní obligace notional viz principal NPV viz value NRP viz programme
O obligation závazek ● collateralized debt ~ kolateralizovaný dluhový závazek (CDO), collateralized loan ~ kolateralizovaný úvěrový závazek (CLO), collateralized mortgage ~ kolateralizovaný hypoteční závazek (CMO) OCA viz area OECD viz Organisation for Economic Co-operation and Development OEEC viz Organisation for European Economic Co-operation off-shore viz market OMO viz operation OMT viz transaction operation operace ● Main Refinancing ~+s hlavní refinanční operace (MRO), Open Market ~+s operace na volném trhu (OMO) option opce ● abandonment ~ opce na opuštění (projektu), American ~ americká opce, Asian ~ asijská opce, barrier ~ bariérová opce, binary ~ binární opce, call ~ kupní opce, compound ~ složená opce, European ~ evropská opce, exotic ~ exotická opce, growth ~ růstová opce, knock-in ~ aktivační opce, knock-out ~ deaktivační opce, real ~ reálná opce, waiting ~ vyčkávací opce
opt-out trvalá výjimka ♦ pv derogation Organisation for Economic Co-operation and Development Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Organisation for European Economic Co-operation Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) originator původce OTC viz market outflow odliv, odtok, výdaj ● cash ~ výdaj (odtok) hotovosti, capital ~ kapitálový odliv ♦ an inflow outlier odlehlý bod outlook výhled ● macroeconomic ~ makroekonomický výhled output výstup, produkt ● potential ~ potenciální produkt ♦ an input outstanding viz stock overbidding dp přepodávání nabídek over-night viz interest rate ownership vlastnictví ● political ~ politické vlastnictví
P parity parita ● central ~ centrální (střední) parita, covered interest rate ~ krytá úroková parita, purchasing power ~ parita kupní síly (PPP), put-call ~ parita prodejní a kupní opce, uncovered interest rate ~ nekrytá úroková parita parity grid paritní mřížka partnership partnerství ● public-private ~ partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), Transatlantic Trade and Investment ~ Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) passthrough 1. průsak ● exchange rate ~ průsak kurzu do inflace 2. viz security pecking order hierarchický pořádek peg kurzový závěs perpetuity věčná obligace point bod ● basis ~ bazický bod, percentage ~ procentní bod policy politika ● accommodating ~ přizpůsobivá (akomodující) politika, competition ~ soutěžní politika, politika na ochranu hospodářské soutěže, common ~ společná politika, Common Agricultural ~ společná zemědělská politika (CAP), Common Foreign and Security ~ společná zahraniční a bezpečnostní politika (CFSP), fiscal ~ fiskální politika, monetary ~ měnová, monetární politika, regional ~ regionální politika, social ~ sociální politika, visa ~ vízová politika pool svazek, pool portfolio portfolio ● benchmark ~ referenční portfolio, efficient ~ efektivní portfolio portfolio rebalancing přeskupení (realokace) portfolia PPP 1. viz parity 2. viz partnership premium 1. prémie, přirážka ● inflation ~ inflační přirážka, liquidity ~ likviditní přirážka, risk ~ riziková přirážka ♦ an discount 2. cena ● option ~ cena opce, opční prémie
prepayment ~ dp předsplátka, předčasné splacení price cena ● absolute ~+s absolutní ceny, administrative ~ administrativní (režírovaná) cena, clean ~ čistá cena, dirty ~ plná cena (an clean ~), equilibrium ~ rovnovážná cena, exercise ~ dp uplatňovací cena, fair ~ férová cena, full ~ plná cena, fundamental ~ fundamentální cena, gross ~ hrubá cena (an net ~), market ~ tržní cena, net ~ čistá cena (an gross ~), quoted ~ kótovaná cena, relative ~ relativní cena, strike ~ dp uplatňovací cena, transfer ~ převodní (transferová) cena principal 1. jistina ● notional ~ pomyslná jistina 2. zmocnitel (principál) ♦ an agent prisoner's dilemma vězňovo dilema private placement soukromé umístění procurement zadávání veřejných zakázek product produkt ● Gross Domestic ~ hrubý domácí produkt, potential ~ potenciální produkt profit zisk ● abnormal ~ abnormální zisk programme program ● adjustment ~ nápravný program, convergence ~ konvergenční program, Covered Bond Support ~ program nákupu krytých obligací (CBSP), Enhanced Credit Support ~ program posílené úvěrové podpory (ECSP), National Reform ~ národní program reforem (NRP), Securities Markets ~ program pro trhy s cennými papíry (SMP), stability ~ stabilizační program (program stability) prospectus prospekt (cenného papíru) purchase nákup ♦ an sale
Q QE viz easing quotation kotace
R rainy day viz fund rate kurz, míra, sazba ● discount ~ diskontní sazba viz 1. exchange rate 2. interest rate rating rating, úvěrové hodnocení realignment přestavení (centrální parity) recovery oživení, zotavení redemption splacení, odkoupení, zpětný odkup regression regrese ● spurious ~ klamavá regrese regulation regulace ● macroprudential ~ makroobezřetnostní regulace, microprudential ~ mikroobezřetnostní regulace ♦ pv supervision report zpráva ● Cockfield ~ Cockfieldova zpráva, convergence ~ konvergenční zpráva, De Larosière ~, Larosièrova zpráva, Delors ~ Delorsova zpráva, Kok ~ Kokova zpráva, Werner ~ Wernerova zpráva
revaluation revalvace ♦ an devaluation revenue příjem ● average ~ průměrný příjem, marginal ~ mezní příjem, total ~ celkový příjem risk riziko ● call ~ riziko přivolání obligace, credit ~ kreditní (úvěrové) riziko, default ~ riziko (platebního) selhání, exchange rate ~ kurzové riziko, foreign exchange ~ kurzové riziko, inflation ~ riziko inflace, interest rate ~ úrokové riziko, liquidity ~ likviditní riziko, market ~ tržní riziko, price ~ cenové riziko, reinvestment ~ reinvestiční riziko, sovereign ~ vládní riziko, tail ~ mezní riziko risk aversion averze k riziku rounding zaokrouhlování ♦ pv smoothing rule pravidlo ● Taylor ~ Taylorovo pravidlo
S sale prodej ♦ an purchase sale and lease-back zpětný leasing save haven bezpečný přístav scarcity vzácnost scoreboard výsledková tabulka SEA viz Single European Act sector sektor ● private ~ soukromý sektor, public ~ veřejný sektor securitization sekuritizace security cenný papír ● asset-backed ~ cenný papír zajištěný aktivy (ABS), eligible ~ způsobilý cenný papír, fixed income ~ pevně úročený cenný papír, mortgage-backed ~ cenný papír zajištěný hypotékami (MBS), passthrough ~ dp postupový cenný papír, synthetic ~ syntetický cenný papír self-fulfilling prophecy sebenaplňující se proroctví seller prodávající ♦ an buyer semi-annual pololetní, půlroční senior viz debt SEPA viz Single Euro Payment Area set množina ● investment opportunity ~ množina investičních příležitostí SGP viz Stability and Growth Pact shock šok ● asymmetric ~ asymetrický šok, symmetric ~ symetrický šok Single Euro Payment Area jednotná oblast pro platby v eurech Single European Act Jednotný evropský akt (Akt o jednotné Evropě) Single Market jednotný trh Single Resolution Mechanism jednotný mechanismus pro řešení bankovních problémů, dp jednotný krizový mechanismus (SRM) Single Supervisory Mechanism jednotný mechanismus dohledu (SSM) Six-pack šestibalíček smoothing zarovnávání ♦ pv rounding SME střední a malé podniky (small and medium enterprices) SML viz line SMP viz programme snake had ● ~ in the tunnel had v tunelu, monetary ~ měnový had Social Charter Sociální charta solvency solventnost ♦ an insolvency
special purpose vehicle společnost zvláštního určení (SPV) spillover přesah, externalita spread rozpětí, spread ● bid-ask ~ kurzové (kótované) rozpětí SPV viz special purpose vehicle squeeze-out vytěsnění SRB viz board SRF viz fund SRM viz Single Resolution Mechanism SSM viz Single Supervisory Mechanism Stability and Growth Pact Pakt stability a růstu stance nastavení, charakter ● monetary ~ nastavení měnové politiky standardisation standardizace start-up kit startovací balíček (sada) stock 1. stavová veličina, zásoba ● money ~ peněžní zásoba ♦ an flow 2. akcie ● outstanding ~ obíhající akcie strategy strategie ● Lisbon ~ Lisabonská strategie, monetary ~ měnová strategie stripping viz bond stripping ♦ sy unbundling subfrontloading druhotné předzásobení subsidiarity subsidiarita sudden stop náhlá zástava (náhlé přerušení) supervision dohled, supervize ● banking ~ dohled nad bankovním sektorem ♦ pv regulation supervisory college kolegium dohlížitelů supranationalism supranacionalismus, nadnárodní spolupráce ♦ pv intergovernmentalism surplus přebytek ● consumer's ~ přebytek spotřebitele, producer's ~ přebytek výrobce ♦ an deficit surveillance dohled ● multilateral ~ mnohostranný dohled swap swap ● asset ~ dp pohledávkový swap, basis ~ bázický swap, compounding ~ dp střádavý swap, coupon ~ kupónový swap, cross-currency ~ křížový měnový swap, currency ~ měnový swap, equity ~ akciový swap, foreign exchange ~ cizoměnový (forexový) swap, interest rate ~ úrokový swap, liability ~ dp závazkový swap, rollercoaster ~ dp střídavý swap, step-down ~ dp odrůstající swap, step-up ~ dp přirůstající swap swaption swapce system systém ● Bretton-Woods Monetary ~ brettonwoodský měnový systém, Federal Reserve ~ Federální rezervní systém, Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer ~ transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase (TARGET)
T taker příjemce ● price ~ cenový příjemce ♦ an maker TARGET viz system tax daň ● ad valorem ~ daň ad valorem, income ~ důchodová daň (daň z přijmu), corporate ~ podniková daň, sin ~ daň z hříchu, value-added ~ daň z přidané hodnoty (VAT), withdrawing ~ srážková daň TBT viz technical barriers to trade technical barriers to trade technické překážky obchodu terms of trade směnné relace term structure of interest rates časová struktura úrokových sazeb TEU viz treaty theory teorie ● liquidity preference ~ teorie upřednostňování likvidity tightening zpřísňování ● monetary ~ zpřísňování měnové politiky ♦ an easing tilt viz effect time decay ubývání času trade obchod, obchodní výměna ● arbitrage ~ arbitrážní obchod, interindustry ~ meziodvětvový obchod, international ~ mezinárodní obchod, intraindustry ~ vnitroodvětvový obchod
trade-off zaměnitelnost, substituční vztah ● inflation-unemployment ~ zaměnitelnost inflace a nezaměstnanosti, risk-return ~ zaměnitelnost rizika a výnosu transaction transakce ● Outright Monetary ~+s přímé měnové transakce (OMT) Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System viz system Treasury ministerstvo financí treaty smlouva ● ~ Establishing the European Economic Community Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, ~ on European Union Smlouva o Evropské unii (TEU), ~ on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (TSCG), Lisbon ~ Lisabonská smlouva, Maastricht ~ Maastrichtská smlouva TSCG viz treaty TTIP viz partnership Two-pack dvojbalíček
U ULC viz cost unbiased viz estimate unbundling rozčlenění ♦ sy stripping uncertainty nejistota ♦ pv risk underlying viz asset unemployment nezaměstnanost ● unvoluntary ~ nedobrovolná nezaměstnanost, voluntary ~ dobrovolná nezaměstnanost union unie, svaz ● banking ~ bankovní unie, capital markets ~ unie kapitálových trhů, customs ~ celní unie, monetary ~ měnová unie, trade ~ odborový svaz upgrade zvýšení ratingu ♦ an downgrade utility užitek ● expected ~ očekávaný užitek, marginal ~ mezní užitek
 
V value hodnota ● absolute ~ absolutní hodnota, ~ at risk ohrožená hodnota (VaR), face ~ nominální hodnota, fair ~ férová hodnota, net present ~ čistá současná hodnota (NPV), nominal ~ nominální hodnota, par ~ pari (nominální) hodnota, real ~ reálná hodnota, recovery ~ dp dobytná (zbytková) hodnota, residual ~ zůstatková hodnota, salvage ~ zůstatková hodnota, scrap ~ zbytková (odpisová) hodnota, surplus ~ nadhodnota VaR viz risk variable proměnná, veličina ● dummy ~ umělá veličina (dummy), explanatory ~ vysvětlující veličina, explained ~ vysvětlovaná veličina variance rozptyl, variance VAT viz tax volatility volatilita, kolísavost ● implied ~ implikovaná volatilita
voting hlasování ● qualified majority ~ hlasování kvalifikovanou většinou, reverse ~ obrácené hlasování, unanimous ~ jednomyslné hlasování
Y yen jen yield výnos ● bond-equivalent ~ výnos ekvivalentní obligace, current ~ běžný výnos, holding period ~ výnos za investiční období, money market ~ výnos peněžního trhu, par ~ pari výnos, ~ to maturity výnos do splatnosti (YTM) YTM viz yield
W wage mzda ● reservation ~ vymíněná mzda warehousing uskladňování WB viz bank welfare blahobyt widening rozšiřování ♦ pv deepening, enlargement winner's curse vítězovo prokletí World Trade Organization Světová obchodní organizace WTO viz World Trade Organization
X X-efficiency efektivnost X
Z  


N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M